George Pipgras 1923-1935

YearRankWAATeamIDPos
1923-099--1.51NYAPITCH
1924-058--2.12NYAPITCH
1927XXXXX-0.50NYAPITCH
1928+034+4.43NYAPITCH
1929XXXXX1.26NYAPITCH
1930+054+3.57NYAPITCH
1931XXXXX0.73NYAPITCH
1932XXXXX-0.46NYAPITCH
1933XXXXX0.44NYAPITCH
1933XXXXX-0.44BOSPITCH
1934XXXXX-0.29BOSPITCH
1935XXXXX-1.20BOSPITCH
TOTALXXXXX3.91

Show WAR Records