Roy Spencer 1925-1938

YearRankWAATeamIDPos
1925XXXXX-0.44PITCR
1926XXXXX-0.19PITCR
1927XXXXX-0.04PITCR
1929XXXXX-0.65MINCR
1930-055--2.79MINCR
1931XXXXX-1.45MINCR
1932XXXXX-1.43MINCR
1933XXXXX-1.03CLECR
1934XXXXX0.04CLEBAT
1936XXXXX0.06SFNCR
1937-058--2.48LANCR
1938XXXXX-0.46LANCR
TOTALXXXXX-10.86

Show WAR Records